loading...

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بازدید : 89
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 19:42

امام صادق میفرمود هرگاه یکی از شما اهنگ. کار خیری کند نباید تاخیرش انداز د زیرا بنده. گاهی. نماز میخواند یا روزه میگیرد و باو گفته میشودپس ازاین هر چه خواهی بکن که خدا ترا امرزید یعنب گناهان گذشته ات امرزیده شد در اینده مواظب باش ببین چه خواهی کرد شرح مقصود از این دوایت ایتستکه عبادتیکه موجب. امررزش بنده و تقرب اکاملش بجناب حق متعال میشود از او مستور و پوشیده است ونمیداند چگونه. عملی است. از اینروباید نسبت بهر. کاد خیر وعمل نیکی که تصمیم گرفت فوری اقدام کند و تا خبر نیندازو که مبادا‌‌ان‌عمل موجل امرزشش. باشدو ازاو قوت شود چنانکه پیغمبرص فرماید‌‌ان‌لربکم فی ایام دهرکم نفحات. الا فتعر. ضوالها. برای پروردگارشما در. دوران. عمرتان نسیمهای رحمتی. است بهوش باسید وحودرا در معرض انها در اورید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۷

سید حسین صادق زاده

امام صادق. ع جلد 3 ص 238 حدیث 1
بازدید : 93
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 4:57

عمروبن هلال گوبد اما باقر.مبادا ببالادست خود چشم بدوزی که در این باره انچه خدای عزوجل به پبغمبرش. ص فرمود بس است از مالها و فرزندانشان خوشت نیابد در شگفت نشوی 56 سوره 9 و فرمود دیدگان خوبش را بانچیز‌ها که رونق زندگی دنیاست و بگروهی از ایشان بهره دادیم نگران مساز131. سوره 20. و اگر در باره این موضوع شک و ترددی. یافتی زندگی رسولخدا ص را بیاد اور که خوراکش جو حلوایش خرما و اتش گیره اش. شاخ درخت. خرما بود اگر.پبدا مبکرد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۶

سید حسین صادق زاده

(241) نماز مخصوص جمعه
بازدید : 95
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 4:57

امام باقر ع فرمود همانا خدای عزوجل میفرماید بعزت. وجلال و عظمت و علو و بلندی مقامم. سوگند که هیچ بنده یی خواست مرا برخواست. خود اختیار نکند جز انکه زندگیش را روبراه کنم از تباهی نگهش دارم و اسمانها وزمین را ضامن را روزیش سازم و خودم پشت سر تجارت هر تاجری برای او باشم یعنی دل. تجار را متوجه او کنم تا با او دادو ستد کنند وسود برد یا انگه خودم بجای تجارت هر تاجری باو. سود. رسانم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۶

سید حسین صادق زاده

اصول کافی. جلد 3 ص 206. حدیث 1
بازدید : 73
چهارشنبه 6 اسفند 1398 زمان : 14:10

امام صادق ع میفرمود رسولخداص فرمود خدای عزوجل فرمایدفرماید وای بر کسانیکه دین را دادم بدست اوردن دنیا کنند وای بر کسانیکه. مردمی‌را که بعدالت دستو ر دهندبکشند وای بر کسانیکه مومن در میان انها با خوف وتقیه بسر بر واینها بمن مغرور میشوند ایتکه. نعمت و مهلتشان میدهم یا بر من گستاخی میکنند. بحق خودم سوگند که در فتنه و بلایی برای انها. پیش. اوردم که خردمند شان سرگردان شود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۶

سید حسین صادق زاده

آیا اینویزیلاین ارزش هزینه کردن دارد؟
بازدید : 84
چهارشنبه 6 اسفند 1398 زمان : 14:10

معمربن خلادنزد حضرت ابوالحسن ع نام مردی برد گفت او ریاست را دوست دارد حضرت فرمود بودن دو گرگ درنده درمیان. گله گوسعندیکه چوپانش حاصر نباشدزیانبخش تر ار رباست نسبت بدین مسلمان نیست ریاست. طلبی از دو گرگه. درنده بدبن مسلمان ببشترزیان رساند. اما م صادق. ع فرمود هرکهرباست طلبد هلاک شود. 7 امام صادق ع میفرمود پپر هیزد از این.روسایکه ریاست را بخود میبندند زیرا بخدا سوگند که کفشها دنبال سر مردی صدا نکند جز انکه هلاک شود هلاک شود و هلاک کند مقصود از ابن روسا حسن بصری و سلیمان ثوری و ابو حنیفه. و امثال انهاست. امام صادق ع فرمود ملعونست کسیکه ریاست را بخود بنده ملعونست کسیکه بان همت گمارد ملعونست کسیکه بفکر‌‌ان‌باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی. جلد ص407 حدیث 1
بازدید : 88
چهارشنبه 6 اسفند 1398 زمان : 14:10

پیغمبر ص فرمود فرشته. عمل. بنده یی را بالا میبرد وازان مسرور است ولی چون‌‌ان‌عمل را که بصورت حسنانست بالا برد خدای عزوجل فرماید‌‌ان‌اعمالرا در سجین دیوان اعمال. گنه کاران گزاربد زیرا‌‌ان‌بنده این اعمالر برای من بجا نیاورده 8 امیرامومنین ع فرمود ریار سه نشانه دارد چون مردم را ببیند در عبادت بنشاط اید وهر گاه تنها باشد کسل شود ودوست دارد که در کاری اورا بستاید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی. جلد 3. ص405 حدیث 1
بازدید : 73
سه شنبه 5 اسفند 1398 زمان : 20:07

امام صادق ع فرمودهر گونه ربایی شرکست هرکه برای. مردم کار کند پاداشش بعهده مرد،م. است هر که برای خدا کار کند ثوابش بر خداست4 اما،م صادق ع قول خدای عزوجل هر که امید لقاپروردگارش را داردباید عملی صالح کند ودر. عبادت پروردگارش هیچ کس را شربک نساز 110سوره 18 فرمود شجصی.کارثوابی.میکندو مقصودش خدا نیست بلکه میخواهدمرد،م بشنود و اورابستایند اینست گسیگه. در عبادت پرور گارش شریک میاورد. سپس فرمود هر گز بندههیکه نباشدکه در نهان.شری کند و روزگا ر بگذر جز انکه خدا برایش شری اشکار کند توضح مرحوم مجلسی ره. گوید‌‌‌ای یظهر الله ذللک العمل الخفی للناس. یعنی خدا همان عمل نهانش را برای مرد،م اشکار کند تا اورا بستایندو علاوه بر ستایش خدا ستایش مردم ا هم تحصبل کند ولی طبق تفسرایشان میبایست عبادت روایت یظهره الله خیره با یظهره. الله. له اخیر باشد ولی با نکره خیر درست. نمیابد همچنین نسبت بچمله دوم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۵

سید حسین صادق زاده

وبلاگ های دیگر مهدیاس
بازدید : 103
سه شنبه 5 اسفند 1398 زمان : 20:07

توضیح ریا بعضی نشاندادن عمل است بمردم بمنظور جا طلبی و خود و برای ابنکه جلب نظر انها کند و خود را نزد انهاپرهیز کار ومتقی جلوه دهد چنانکه در باب نیت مو ضوع سخن بمیان. امد. امام صادق. ع بعبادبن.کثیر بصری در مسجد فرمود وای. بر تو‌‌‌ای عباد از. ریا بپر هیز که هرکه برای غیر خدا کار کند خدا او را بیسی که برایش کار کرده واگذارد. امام صادق ع. فرمود این امر تشیع و مذهب داری خود را برای خدا قرار دهید نه. برای مردم زیرا هر چه بمنظورخد ا باشدبرای خداست او می‌پزیردو پاداش میدهد و هر چه برای مردم بسوی خدابالا نرود. خدا. نپذیرد وپاداش ندهد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۵

سید حسین صادق زاده

امام صادق ع جلد 3 ص401 خدیث 3و4
بازدید : 79
سه شنبه 5 اسفند 1398 زمان : 20:07

جابربن عبدالله گوید رسول خدا ص فرمود بدترین مردا نتان را بشما خبر ندهم گفتم چرا یا رسول الله. فرموداز بدترین مردان شما تهمت زنند. بی باک فحاشی است که تنها بخورد و از بخشش واجب و مستحب دریغ کندوبنده اش رابزند وعیالش را بدیگران. پناه دهد 14 رسول خداص فرمودپنج کس را فر من و هر پیغمبر. مستجاب اادعوه یی لعنت. کرده ابم 1 کسیکه چیزی در کتاب خدا زیاد کند 2 انکه. سنت مرا ترک 3 هر که قدر خدا تگذیب کند مانند مفوضه. که تو ضیح عقیده انهادرج ا ص215 کذشت 4کسیکه. انچه راخدانیبت بعترت من محترم. دانسته روا شمرد انهارا بکشد یا اهانت و انکار کند غنیمت چنگی را که دیگران هم در‌‌ان‌شرکت دارند بحود اختصاص دهد و حلال داند

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص400 حدیث 1 و توصبح ریا

تعداد صفحات : 7

آمار سایت
 • کل مطالب : 80
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 44
 • بازدید کننده امروز : 45
 • باردید دیروز : 59
 • بازدید کننده دیروز : 60
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 45
 • بازدید ماه : 933
 • بازدید سال : 9538
 • بازدید کلی : 15836
 • کدهای اختصاصی