loading...

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بازدید : 111
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 20:25

ابی حمزه گوید شنیدم امام صادق ع میعرمود شیعیان ما با خود مهربانند چون تنها باشند خدا را یادکنند همانا یاد ما یاد خداست هر گاه ما یاد شویم خدا یاد شود و چون دشمن ما باد شود شیطان یاد شود 2 امام. صادق ع قرمود بزیارت یکدیگر زنده گردانبدن دلهای شما ویاد نمودن. احادیث ما شما را بهم متوجه میسازد پس اگر بانها عمل کنیدهدایت و نجات باببد و اگر انها را ترک کنبد گمراه و هلاک شوید پس بانها عمل کنبد ومن ضامن نجات شمایم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص269 حدیث 4
بازدید : 76
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 20:25

مفضل بن عمر گوید امام صادق ع فرمود همانا خدای عزوجل دسته یی از مخلوقش را افرید وایشانرا برای قضا حوایج شیعیان فقیر ما انختاب فرمود تا در برابر‌‌ان‌بهشت را بایشان پاداش دهد پس اگرتوانی از انها باش سپس فرمود بخدا مارا پرور گاربست که اورا پرستش کنیم و چبزیرا شریک نسازیم امام صادق ع فرمود روا ساختن حاجت مومن از ازاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار اسب درراه خدا فرستادن بجهاد بهتر است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۴

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص ص268 حدیث 1و2
بازدید : 95
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1399 زمان : 17:36

امام صادق ع فرمود همانا مومن  ببرادرش تحفه میدهم  گعتم چیست  فرمودمانند مانند جای نشتن متکا خوراک و پوشاک و سلام پس بهشت برای  پاداش او گردن کشد  خدای عزوجل ببهشت وحی فرماید که من طعام ترا بر اهل  دنیا ساختم مگر بر پیغمبر ووصی. پیغمبر و چون روز قیامت خدای عزوجل ببهشت وحی کند که دوستانم را در برابر  تحفهایشان  پاداش ده پس غلمان  وحوریانی بیرون ایند  که طبقهایی که از مروارید سر پوش داردهمراه داشته باشند چون انهابدوزخ و هراسش نگرند و  بهشت را بانچه در انست مشاهده کنند و علقشان بپرد و نتوانند از‌‌ان‌طبقهابخورند  سپس یک جارچی از زیر عرش فریاد کند که همانا خدای عزوجل دوزح را حرام کرده. بر کسیکه از طعام بهشتش خورد انگاه ایشان دست دراز کنند و بخورند زیرا  از از هراس دوزخ یمن شوند  

مقاله ترجمه شده ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عامه: دنیای موزیکال وست اِند (انتهای غربی)
بازدید : 100
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1399 زمان : 17:36

 امام صادق ع فرمود هرکه خاشاکی از چهره برادر مومنش بر گیرد خدای عزوجل برابش ده حسنه نوبسد و هر که بچهره. برادرش تبسم کند یک حسنه برای او است  امام صادق ع فرمود. هر که ببرادرمومنش تبسم کند مرحبا گوید خدای تعالی تا روز قیامت برابش مرحبانوبسد شرح مرحبا کلمه ایست که در اغت عرب برای خوش امد و اظار سرور و حوسحالی از ملافات شخصی گفته مبشودو فرمود نزد برادر مسلمانش رود و اورا گرامی‌دارد همانا خدای عزوجل را گرامی‌داشته است

اصول کافی جلذ 3 295 حدیث 7
بازدید : 149
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1399 زمان : 17:36

علی بن الحسین ع فرمود هد که مومنی را پوشاند خدایش از جامه‌های سبز بهشتی. پوشاند ودر حدیث دیگری فرمود تا زمانبکه نحی از‌‌ان‌جامه باقی باشد در ضمانت خدا باشد   امام صادق ع میفرمود هرکه مومنی را  بوسیله جامه یی از برهنگی بپوشاند خدایش از استبرق بهشتی پوشاند ودر و هرکه بمومن مالداری جامه‌‌‌ای پوشاند تا پاره‌‌‌ای از‌‌ان‌باقی باشد در پرده. خدا باشد یعنی گنانش را بپوشاند ییا از عقوبت  ورسوایی دنیایش برهاند. 

اصوا کافی جلد 3 ص293 حدیت 1
بازدید : 86
يکشنبه 20 ارديبهشت 1399 زمان : 20:23

علی بن الحسین ع فرمود هر که مومنی را ازگرسنگی سیر کندخدایش از میوه‌های بهشت خوراند و هرکه مومن تشه یی را اب دهد خدابش از شراب بهشتی سر بمهر بنوشاند 6. امام صادق ع هرکه مومنی اطعام کند تا سبر شود هیچ یک از مخلوق. خدا اجر اخروی اورا نداند نه فرشته نه پبغمبرمرسل جز خداوند پردردگان جهانیان سپس فرمود از اسباب امرزش اطعام کردن مسلمان گرسنه است انگاه قول خدای عزوجل را تلاوت فرمود و باطعام کردن یتیم خویشاوند یا مستمند خاکنشین در روز فحطی و گرسنگی16 سور 90

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۰

سید حسین صادق زاده

دانلود رایگان کتاب تست مبانی سازمان و مدیریت مقیمی
بازدید : 96
يکشنبه 20 ارديبهشت 1399 زمان : 20:23

امام صادق ع فرمود هرکه مومنی را سیر کند بهشت برایش واجب شود هرکه کافری را سیر کند بر خدا سزاوار که درونش از زقوم پر کند چه مومن باشد و چه. کافر 2 ابو بصیر امام صادق ع فرمود یک مسلمان را خوراک دهم از خوراک دادن افقی از نزد من بهتر است عرضکردم افق چه قدر است فرمودصد هزار کس یا بیشتر شرح مراد به مردم مخالفین مستعضف یا مومنین مستعضباست مجلسی ره

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۱۸

سید حسین صادق زاده

اصل کافی جلد 3 ص288 حدیث 5
بازدید : 65
يکشنبه 20 ارديبهشت 1399 زمان : 20:23

فضیل گویدبامام صادق ع عرضکردم مردم این امر امامت دعوت کنیم فرمود ‌‌‌ای فیضل، چون خدا خیر بنده. یی را خواهد بفرشرشته یی امر کند که گردن اورا خواه

ناخواه اورا داخل ام. امامت کند 4 امام صادق ع فرمود این امر امامت خودرا برای خداقرار دهید نه برای مردم زیرا انچه برای خداست عملیکه برای خدا خالص. باشد خود او پاداش ثوابش را عطاکند و انچه برای مردم باشد باسمان بالا نرود پذریرفته خدا نگردد بر سر دین خود با مردم ستیزه نکنید زیرا ستیزه. بیمار کننده دلست همانا خدای عروجل به پیغمبرش فرماید تو هر دوست داری هدایت نکنی بلکه خدا هر که خواهد هدایت کند 56 سوره 28 فرمایدایا تو میتوانی مردم

رابزور وادار کنی که مومن باشند 99 سوره 10 مردم را رها کنید. زیرا مردم از همین مردم تعلیم گرفته اند و شما از رسولخدا ص وعلی ع تعلیم گرفته ایدواین کجا وان کجا من از پدرم شنیدم که میفرمود هر گاه خدا برای بنده یی نوشت ولازم فرمود که در این امر داخل شود بسوی‌‌ان‌شتابنده تر از مرغ بلانه اش گردد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۱۸

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص 287. حدیث 1
بازدید : 71
پنجشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 22:22

فضیل بن یسار گوید بامام باقر علیه السلام عرضکردم خدای عزوجل در کتابش. فرماید و هرکه اورا زنده کند یا گویا همه مردم را زنده کند گویا همه مردم را زنده کرده است فرمود یعنی اورا از سوختن. و سوختن و غرق شدن نجات دهد عرضکددم کسیکه اورا از گمراهی اورا از گمراهی بسوی هدایت برد چگونه است فرمود این تاویل اعظم ایه است یعنی ایه شامل این معنی هم است واین معنی مهمتر و عالیتر از معنی اولست1 سلیمان بن خالد گوید بامام صادق ع عرضکردم من خانواده یی دارم که از من شنوایی دارندانها را بامر امامت دعوت کنم فرمود اری خدای عزوجل در کتابش میفرماید کسانی که ایمان اورده اید خود و خاندان خود را از اتشی که اتشگیره‌‌ان‌مردم و سنگدانست بر کنار داربد6 سوره 66

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۱۷

سید حسین صادق زاده

وضعیت ام معلومه 😂
بازدید : 127
پنجشنبه 17 ارديبهشت 1399 زمان : 22:22

سماعه گوید امام صادق ع این قول خداب عزوجل را پرسیدم هر که انسانی را بجز قصاس انسانی بکشد گو یا همه مردم را کشته و هر که اورا زنده کند گویا همه مردمرا زنده کرده 32 سوره 5 فرمود هر که اورا از گمراهی بسوی هدایت برد گویا همه مردم را زنده کرده فرمود هرکه اورا از گمراهی بسوی هدایت برد گویا اورا زنده کرده و هرکه اورا از هدابت بسوی گمراهی برد گویا. اورا کشته است شرح اصل این ایه در قران کریم.بدینگونه تست من. اجل ذالک کتبنا علی بنیاسراییل انه من فتل. نعسا بغیر نفس او فساد فی الارص فکانما قتل الناس جمیعا م من احیاها فکانما احیاالناس جمیا و در این ایه نقل. بمعنی شده و بجهت ظهورش ببرخی از‌‌ان‌اکتفا گشته مفسرین در بیان ایه وجوهی گفته اند که وجه بهترش اینستکه چون کسی یکنفر بکشد احساسات عمومی‌را جریحه دار میکند و همه مردم دشمن او میشوند س مثل اینستکه همه مردم را کشته و کسیکه یکنفر را زنده کند یا هدایت نماید خدا پاداش زنده کردن و هدایت نمودن همه مردم را باو دهد زیرا بسبب احسانبکه ببرادر انها کرده همه را خرسند و شاومان نموده پس گویا همه را زنده کرده است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۱۶

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد جلد 3 ص300 حدیث 2

تعداد صفحات : 7

آمار سایت
 • کل مطالب : 80
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 56
 • بازدید کننده امروز : 57
 • باردید دیروز : 59
 • بازدید کننده دیروز : 60
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 57
 • بازدید ماه : 945
 • بازدید سال : 9550
 • بازدید کلی : 15848
 • کدهای اختصاصی