loading...

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بازدید : 212
چهارشنبه 20 اسفند 1398 زمان : 5:22

محمدبن مسلم گوید روزی خدمت امام باقر ع بودم که یک جفت قمری امدند وروی دیوار نشسته طبق مر.سوم خود بانک می‌کردند وامام باقر ع ساعتی بانهاپاسخ میگفت سپس امادن. پریدن گشتند وچون روی دیواردیگری پریدند قمری نر یکساعت بر قمری ماده بانک میکرد سپس اماده پریدن شدند من عزصکردم قربانت گردم داستان این پرنده گان چه بود فرمود ای پسر مسلم هر پرنده و چار پا جانداری راکه خدا افریده است نسبت بما شنواتر و فرمانبر. دارتر از انسان است این قمری بماده خود بد گمان شده واو سوگند یا کرده بود کل نکرده است وگفته بود بداوری محمد بن علی راصی هستی پس هردو بداوری من راضی گشته و من بقمری نر گفتم که نسبت خود ستم کردهای او تصدیقش کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۹

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 2 ص 375 حدیت 5
بازدید : 173
سه شنبه 19 اسفند 1398 زمان : 11:34

ابواصباح گوید روزی امام صادق ع از مادرش یاد کردو.گفت او صدبقه. بسیار رایتگو و در خانه ودر خاندانامام حسن ع زنی او دیده نشد 2 امام صادق ع فرمود جابربن عبدالله انصاری.اخرین کس از اصحاب پیغمبر ص بود که زنده مانده بودو او مر دی بودکه تنها بما اهلبیت. متوجه بود در مسجد پیغمبرمی‌نشست عمامه سیاهی دورسر میبست و فریاد میزد یا باقرالعلم یاباقرالعلم اهل مدینه میگفتند جابر هذیان مبگوبد مبگفت نه بخدا من هذیان نمیگویم بلکه من از پیغمبر ص شنیدم میفرمود تو بمردی از خاندان من میرسی که هشام و هممایل من است و علم را میشکافد و توضیح و تفریح و تشریع میکند اینست سبب انچه مبگویم راوی گوید روزی جابر از یکی از کوچه‌ها مدبنه که در‌‌ان‌مکتب خانه یی بود مبگذشت و محمد بن علی ع. برای کاری انجا بود زیرا در هیچ روایت و تاریخی نرسیده که امام برای دانش اموزی بمکتب رود چون جابر نگاهش باو افتاد گفت‌‌‌ای پسر پیش بیا او پیش امد سپس گفت بر گرد او بر گشت جابر گفت سوگند بانکه جانم در دست اوست شمایل این مس. شمایل پیغمبر است‌‌‌ای پیر اسم تو چیست گفت اسمم محمد بن علی بن الحسین است جابر بسوبش رفت وسزش. رابوسی ومیگفت پدر و مادربقربانت پدرت رسولخدا ص سلامت میرسانبد. چنبن میگفت محمدبن علی بن الحسین هراسان بسوی پدر امد وگزارش را بیان. کرد زین العابدین ع فرمود پسر جان راستی جابر چنبن کاری کرد گعت اری فرمود. پسر جان در خانه بنشین ریرا او بر خلاف تقیه رفتار کرد چون دشمنا و مخالفین.ترا خواهند شناخت ومنزلت و کرامت ترا نزد خدا پیغمبرحواهند دانست

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۸

سید حسین صادق زاده

چند چندی با من
بازدید : 141
سه شنبه 19 اسفند 1398 زمان : 11:34

نزد محمد بن علی اما باقر ع امدند گفتند شتر از اصطبل خارج شده است حضرت نزدش امد فرمود اکنون خاموش باش بر خیز بارک الله بتو شتر بر نخاست و‌‌ان‌شتری، بود که علی اب السین ع در سفر مکه بران سوار میشد و تازیانه ا بر پالانش میبست ولی اورا نمیزد تا بمدینه میرسید ونیز علی بن الحسین ع در شبهای تا ر بیرون میاید و آنبانیرا که در‌‌ان‌کیس .های درهم و دینار بود بدوش م،یگرفت وخانه بخانه در میزدو هرکس بیرون میامد باو عطا میکرد چون انحضرت وفات رد و بمردم‌‌ان‌عطا نرسید دانستند علی بن الحسین ع انکار مبکرده است 5 حضرت ابوالحسن ع فر،ود چون وفات علی بن الحسین ع فرارسید بیهوش شد و سپس دیده باز کرد وسوره اذاوقعت الو اقعه و انا فتحنا را قرایت کرد و فرمود سپاس خدارا که. وعده. خودرا باما وفا کرد و زمین را بارث ما داد که در بهشت در جا. خواهیم جا گیربم چه نیک است پاداش اهل عمل 74 سوره 39 و همان ساعت قبض روح شد وچیز دیگری نفرمود 6 امام صادق ع فرمود علی بن الحسین ع در 57 سالگی بسال 95 هجری وفات یافت وبعداز حسین ع 35 سال زندگی کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۸

سید حسین صادق زاده

اصو ل کافی جلد 2 ص372 زندگانی ابیجعفر محمد بن علی ع
بازدید : 92
دوشنبه 18 اسفند 1398 زمان : 17:46

زراره گوید شنبدم امام باقر ع میفرمود علی بن السحسین ماده شتری داشت که 22 سعر بر او بحج رفته بود و یک تازبانه باو نزده بود پس از وفات انحضرت ما بی خبر بودیم که ناگاه یکی از خدمتگزاران یا غلامان امد و گفت ماده شتر ار از خانه بیرون رفتته و بر سر قبر علی بن ااحسین زانو زده گردنش را. بقبر مبمالد مینالد با وجود انکه هنوز قبر ندیده بود من گعتم خود را باو رسانید پیش انکه .مردم . اورا ببینندو اگاه شوند نزد منش ارید توضبح. چون

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۸

سید حسین صادق زاده

آهنگ خوب کردیم تهرانو از اپیکور و سجادی
بازدید : 111
دوشنبه 18 اسفند 1398 زمان : 17:46

سپس بحسین فرمودای ابا عبدالله. از این دختر بهترین شخص روی زمین برای متولدشود علی بن الحسبن علیماالسلام از او او متولد گشت و علی بن الحسین علیهما السلام را ابن الخبر تین پسر دو بر گزیده مبگفتند زبرا بر گزیده بر گزبده خدا از عرب‌هاشم بودو از عجم فارس و روایت شده که ابالاسود یلی در باره انحضرت شعری بدین مضمون سروده است پسریکه از یکسو بهاشم واز یکسوبشاه کسرا مبرسد گرامیترین فرزندی است که بدو بازوبتد بشنته اند توضیح در عرب رسم. بود که کودکانی را که موجب شگفت مردم بودند وبر کودکان دیگر شرافت و فضیلت داشتد برای دفع چشم زخم بازر بندی بانها میلستند

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۷

سید حسین صادق زاده

اصول کافب جلد2 ص370 حدیث 2
بازدید : 162
يکشنبه 17 اسفند 1398 زمان : 0:22

شخصی برای زن کلبیه چند پرنده. سیاه زنگ. هدیه فرستاد تا بوسیله انها بر سوگواری حسین ع کمک شوداو چون انهارا دیدگفت اینهاچیست گفتند هدبه ایست که فلانی فرستاده است تا بر سوگواری حسین علیهالسلام کمک شوی او گفت ما که عروسی نداریم اینها را برای چه میخواهیم سپس دستور داد تا انها را خانه بیرون کردندچون از خانه بیرون شدند اثری از انها احساس نشد مثل اینکه میان اسمان وزمین پرواز کردند بعداز رفتن انهااز خانه اثری د. خانه از انها. دیده نشد. توضیح این روایت چنانکه مرحوم مجلسی ره گوید از نظر لفظو معنی دارای تشویق واضطرابست

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۷

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 2 ص 368حدیث زندگانی علی بن الحسین علیهمااللسلام
بازدید : 83
يکشنبه 17 اسفند 1398 زمان : 0:22

امام باقر ع فرمود چون نصرت خدا برای حسین بن علی علیه السلام فرود امد تا انجا که مبان اسمان وزمین قرار گرفت اورا در انخاب نصرت با دیدار خدا مخیر ساختند او دیدار خدا را انتخاب کرد 9 مصقله گوید شنبدم امام صادق ع میفرمود و چون حسین ع کشته شد همسر کلبیه انحضرت یعنی دختر امر والقیس ومادر سکینه برایش سوگواری بیا کرد و خود گریست و زنان و خد متگزدان او هم گریستند تا اشگ چشمشان خشگ شد وتمام گشت‌‌ان‌هنگام یکی ار کنیزانش را دید میگریدو اشک چشمش جاریست اورا طلبید وگفت چرا درمیان ما تنها اشک چشم تو جاریست او گفت من چون بسختی ومشقت میافتم سویق شربت مخصوصی میاشامم او هم دستور داد غذاو سویق تهیه کنند وخودش از‌‌ان‌خورد و نوشید و بدیگرانهم خورانید و نوشانبد و گفت مقصودم از این عمل اینستکه برای گریستن بر حسین علیه السلا.م نیرو پیدا کنیم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۷

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 2 ص368 از قبل
بازدید : 135
يکشنبه 17 اسفند 1398 زمان : 6:57

پس بناخوشی اورا ابستن شد وبناخوشی زایید واز ابستن. شدن تا ازشیر گرفتنش سی ماه بود وچون بقوت رسید وچهل ساله شد گفت پروردگاررا مرا وادار کن تا نعمت. ترا که بمن بپدر و مادرم انعام کرده ای سپاس گزادمو عملی شایسته کنم که پسند تو باشد بعضی از فرزندانم را شایسته کن اگر او نمی‌فرمود بعضی را شایسته کنم که پسند تو باشد و بعضی همه فرزندان. انحضرت امام میشدندوامام حسین از فوطمه علیهم السلام و از هیچ زن دیگری شیر نخورد بلکه اورا خدمت پیغمبر ص می‌اوردند وانحضرت انگشت ابها مش را در دهان

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۶

سید حسین صادق زاده

2797 : راه حل

تعداد صفحات : 7

آمار سایت
 • کل مطالب : 80
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 38
 • بازدید کننده امروز : 39
 • باردید دیروز : 59
 • بازدید کننده دیروز : 60
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 39
 • بازدید ماه : 927
 • بازدید سال : 9532
 • بازدید کلی : 15830
 • کدهای اختصاصی