loading...

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بازدید : 97
دوشنبه 11 اسفند 1398 زمان : 3:17

جعفر. بن مثنی گوبد من درمدبنه بودم زمانی که سقف مسجد طرف بلای قبر پیغمبر فروریخته بود و گارگرها بالا ،میرفتند و پایین میامدند من همراه جماعتی انجا بودم برفقای خود گفتم کدام یک از شما بناست امشب خدمت امام صادق ع برسد مهران بن ابی نصر گعت من گفت و اسماعیل بن عمار صیرفی هم گفت من ما باندو گفتیم از ان. حضرت راجع ببالا رفتن دراینجا بپرسبد تا ماهم بر قبر پیغمبر ص مشرف شویم چون فردا شد اندونفر را دیدم وهمه گرد امدیم اسماعیل گفت انچه را گفتیدما از حضرت برای شما پرسبدم فرمود من دوست ندارم هیچیکاز شما بالای قبر براید اورا ایمن ندهم از دیدن. چیری که بینایی چشمش نابود شود یا انحضرت را بنمازایستاده ویا همراه بعضی. از همسانش بیند شرح. نزد اهل مدینه معروفست که نظر افکندن بقبر مفدس انحضرت موجب کو ری میشود وهر. گاه چیزی در ضریح بفتد. دستمالی بچشم کووکی میبندیم وارا داخل ضریح مبکنند تا انرا در اورد ولیاز علما سیعه در این باره فتوایی ذکر نشده. آست و در این روابت هم اگر چه کلمه لا احب ووست نداربم دلالت بر کرامت دارد ولی علتی که پس بیان فر،موده دلیل بر حرمتیت و مقثود از نماز خواندن انحضرت ممکن ایت با. پبک اصلی یا پبکر مثالی باشدواخبار مسفیضه بسیاری وارد شده است که پیغمبران و ایمه پس از وفات خوداحوال عجبیب و غریبی دارند که مردم دبگر چنان نیتند جنانکه گوشت بدن انها لر رمبن حرامست وپبکرشان باسمان بالا مبرود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۰

سید حسین صادق زاده

اثول کافی. جلد 2 ص 347 حدیث 1
بازدید : 121
يکشنبه 10 اسفند 1398 زمان : 12:06

امام صادق ع فرمود با اهل بدعت رفاقت و هم نشینی نکننید تا نزد مردم چون یکی از انها محسوب شوبد رسولخدا ص فرمود انسان بر گیش دوست ورفیق ود است 4 از حضرت صادق ع حدیث شده است که فرمود رسول خدا فرمودههرگاه

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۱۰

سید حسین صادق زاده

آرزوی من : مرگ بی پولها
بازدید : 118
يکشنبه 10 اسفند 1398 زمان : 12:06

حضرت صادق ع فرمود برای مومن سراوار نیست که در مجلسی بنشیند که خداوند فرمانی شود و‌‌ان‌مومن قدرت بر بخمزدن‌‌ان‌مجلس نداشته باشد 2 جعفری گوبد شنبدم حضدت ابوالحسن ع بمن فرمود چرا مینگرم که تو نزد عبدالدحمن بن یعقوب. هیتی جعفری عرضکرد او دایی من است حضرت فرموداو در باره خدا سخن نا همواری گوبد خدارا بصورت اجسام و اوصاف‌‌ان‌وصف کندپس یا باو همنشین شو و ماراواگزار یابا مابنشین و اوراترک کن عرضکردم او هرچه میخواهد بگوید بمن چه زیانی دارد وفتبکه من نگوبم انچه را که او گوید ابوالحسن ع فرمودایا نمی‌ترسی از اینکه باو عذابی نازل گردد و هردوی شمارافراگیرد ایا ندانی داستان انکس را که از یاران موسی ع بود پدرش از یاران فرعونپس هنگامیکه لشگر فرعون در کنار دریا بموسی و یارنش رسید‌‌ان‌پسر از موسی جداشد که پدرش راپند دهد و بموسی و یارانش ملحق سازد و پدرش براه. خود در لشگر فرعون میرفت و این جوان بااو در باره مذهبش ستیزه میکرد تا ایتکه هردوبکناری از دریا رسیدند و همینکه لشکر فرعون غرق شدند اندو نیز باهم غرق شدند حبر بموسی ع رسید فرموداو در رحمت خدا است ولی چون عذاب نارل کردد از اتکه نردبک گنهکار است دفاعی نشود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۹

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 4 ص 83 حدیث 3
بازدید : 93
يکشنبه 10 اسفند 1398 زمان : 12:06

از حضرت صادق ع حدیث شده که رسولخدا ص فرمود هرکس خوسنودی مردم را بحشم خداجوید خداوند ستایش کننده اورا. نکوهش کننداه اش قرار دهد شرح شابدمقصود اینستکه. انکس که بخاطر او و خوشنودش این کار را انجام داده و توقع مدح از او داشته است خداوندچنان. کندکه هم او نکوهش کندیا مفصود این استکه. جلوی رو مدحش وپشت یر مذمتش نمایند 3 حضرت صادق ع فرمود مردی بحسین علیهالسلام نوشت مرابا دو حرف پند بده انحضرت در جواب نوشت هرکه امری را ا نافرمانی خدا بجویدانچه امید دارد زودتراز دستش برود واز انچه مبگریزد زووتر. بسرش اید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۹

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 4 ص82 حدیث 2
بازدید : 121
شنبه 9 اسفند 1398 زمان : 19:39

حضرت صادق ع فرمود رسولخداص فرموده است خدای عزوجل فرماید و هیچ بنده این نباشد که من بخواهم اورا ببیهشت ببرم جز انکه اورا پس ببلایی در تنش دچار کنم پس اگر‌‌ان‌کفاره گناهنش شد که پاک.شود وگرنه هنگام مرگش بر او سخت گیرم. تا نزد من اید و گناهی بر او نبآشد سپس اورا ببهشت برم وهیچ بنده ای نباشد که بخواهم اورا بدوزخ برم جز انکه تنش را سالم کنم پس اگر بدان سبب انچه از من خواهد بپابان رسد حسابش پاک شود که اورا بس باشد و گرنه در اخر کار مرگ را بر او اسان کنم تا نزد من اید وهبچ کددار ببکی تزد من نداشته باشد نداشته باشدسپس اورا بدوزخ برم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۹

سید حسین صادق زاده

دانلود کتاب بانک سوالات ارشد پرستاری
بازدید : 100
شنبه 9 اسفند 1398 زمان : 19:39

وهرکه ار ان. پبس افتد وانرا پشت سر خود قراردهد بدوزخش کشاند و قران راهنمایی است که ببهترین راهاراهنمایی کند و کتابی است که در انست تفضیل وببانو تحصیل بد ست اوردن حقایق و انست. جدا کننده. مبان حق و باطل. شوخی و سر سری نیست برای انظاهری. است و باطنی. پس ظآهرش حکم و دستور. است. و باطنس علم و دانش. ظاهرش. جلوه. وزیبایی دادد وباطنش ژدف. و عمیق. است و ستارگانی داردو ستارگانش هم ستارگانی داردانچه ترجمه شوه بنابر نسخه‌‌‌ای ونجوم است و در برخی از نسخه‌هاو تخوماست وان بمعنای پایانهر چیزی است شگففتیهایش بشماره در نیایدو عجایبش که. نگردد در انست چراغهای هدایت وجایکاه نور حکمت و راخنمای معرفت است برای انکس که بشناسد صفات را مجلسی ره گوید یعنی. صفاتی که موجب مغفرت است یا صعت شناسایی واستنباط را پس باید شخص تیز بین دفت نظرکند دقت نظررا تا بدرک صفت‌‌ان‌ادامه دهد که نجات بخشد انکس را که بهلاکت افتاده ورهایی بخشد انراکه راهرهایی نداردزیرااندیشیدن است که زندگانی دل بیناست چنانچه انکه جوبای.روشنی است در تاربکیها بویسیله نور راه راپیماید بر شما باد که نیکو برهیدو کم اننظار برید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۹

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 4 ص 182حدیث 10 حضرت
بازدید : 168
شنبه 9 اسفند 1398 زمان : 19:39

حضرت صادق ع ار پدرانش علیهماالسلام از سولخد ص حدیث فرمایدکه. انحضرت ص فرمود‌‌‌ای مردم شما اکنون در دنیاو خانه سازش و صلح هستبدوشما در سر راه سفر هستید وبشتاب شما را خواهند برد و شمامی‌نگریدکه شب وروزو خورشیدو ماه هرتازه ایرا کهنه کنندو هر دوریرا نردیک سازندو هر وعدهای را بسر رسانند پس اسباب. ووسایل زیادی فراهم کنیدبرای ابنکه گذرگاه درازی درپیش است فرمود پس مقدادبن اسود بر خاست و عرضکرد‌‌‌ای رسولخدا. خانه سازش یعنی چه. فرمودخانه‌‌‌ای که. رساننده است انسانرا از علایق. دنبا جدا کند پس هر گاه اشوبها چون شب تاربک شمافرا گرفت بقران. رو اوریدو بدان چنگ زنید زیرا‌‌ان‌است شفیعی که شعاعتش پذیرفته است در باره کسی که بدان عمل کند وگزارش دهنده است. از بدیهاکه گفته اش درباره انکس که بدان عمل نکرده تصدیق شده است و هرکه. انرا پیشوای خود کرد ببهشتش رهبری کندو بقه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۹

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلو4 ص399 بقیه ار حدبث. قبل
بازدید : 99
جمعه 8 اسفند 1398 زمان : 10:27

سعد خفاف گوید. حضرت باقر ع فرمود‌‌‌ای سعد قران را بیاموزید زیرا قران در بهترین صورتها که مردم دیده اند روز قیامت بیابد و مردم در بکصدو بیست هزا رصف هستندکه هشتاد هزار ‌‌ان‌صفها از امت محمدآست ک چهل هرار صف از امتهای دیگر پس بصورت مردی در برابر صف مسلمانان در ایدو انها بوی نظر کنند وگوبند. معبودیجز خدای بردباروکربم نیست همانا این مردی از مسلمانان است که بسیماو صعت اورا بشناسیم جز اینکه او در باره قران کوشاتر از ما بوده واز اینرودرخشندگی وزیبایی وروشنی بیشتری باو داده شده که بما داده نشده سپس از انها. بگذردوتا در برابر صف شهیدان. است که ما اورابسیماو صعت بشناسیم جز ابنکه او از شهیدان در دریااست و از این جا باو زیبایی و برتدی داده. اند و بمانداده اند فرمودپس بگذردتا بصورت شهیدیدر برابرصف شهبدان دریارسد پس انان باو نگاه کنندو شگفت انهابسیارگردد و گوینداین از شهیدان در دریا است که ما اورا بملامت وصفت بشناسیم جز اینکه‌‌ان‌جزیره که این مرددر‌‌ان‌شهیدشده هولنا کتر ار جزیره‌‌‌ای که مادر‌‌ان‌گرفتار شدیم بوده ودویاین جهت است که باو درخشنو گی و زیبایی و روشنی بیشتری از ماداده اندپس از انان نیز بگذرد تا صف پیغمبران ومرسلین رسددر صورت یک پیمبر مرسل بقه. دار د

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۷

سید حسین صادق زاده

نحوه پذیرش و استخدام پلیس زن در دانشگاه افسری 99
بازدید : 79
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 19:42

امام صاوق ع فرمود اهل ایمان برادد بگدیگرندو فرزندان یک پدر مادر باشند چون از مردی رگی زده شود دیگران برایش بیدار خوابی کشند چنانچه گاهی مومنی را شب خواب نبرد سپس معلوم شودکه بیکی از برادران. ایمانیش بلایی رسبده است جابر چعفی گوید در برابر امام باقر ع بودم که گرفته شدم بجضرت عرضکردم گاهی. بدون اینکه مصیبتی بمن رسد یا ناراحتی بسرم ریزد. اندوهگین میشوم تا انجاکه خانواده. ودوستم اثرش را در زخسارم مشاهده کنند فرمود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۷

سید حسین صادق زاده

۷۵ متری نوساز شهرک نگین غرب
بازدید : 79
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 19:42

رسولخدا ص فرمود هر که صبح کند و بامور مسلمین همت نگمار.د مسلمان.نیست 2. رسولخدا ص عابد ترین مردم کسی ا ست که نسبت بهمه مسلمین خیر خواه تر و پاکدلتر باشد امام صادق ع میفرمود بر تو باد که برای خدا نیبت بمخلوقش خیرخواه باشی که هر گز. خدا را بعملی بهتر از‌‌ان‌ملاقات. نکنی4 وفرمود هرکه بامور مسلمبن اهنمام. نورزد. ورزد مسلمان نیست

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۱۲/۰۷

سید حسین صادق زاده

اصول کافی ،جاد 3 ص241ا حدیث 1

تعداد صفحات : 7

آمار سایت
 • کل مطالب : 80
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 72
 • بازدید کننده امروز : 73
 • باردید دیروز : 59
 • بازدید کننده دیروز : 60
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 73
 • بازدید ماه : 961
 • بازدید سال : 9566
 • بازدید کلی : 15864
 • کدهای اختصاصی