loading...

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بازدید : 119
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 13:24

معمربن خلاد نزد حضرت ابولحسن ع نام مردیورا برد و گعت او ریاست را دوست داردحضرت فرمود بودن دوگرگ ددنده در میان گله گوسفندیکه چوپانش حاضر نباشد زیانبخش تر از ریاست نسبت بدین مسلمان نیست ریاست طلبی از دو ،گرگ درنده بدین مسلمان بیشتر یان رساند امام صادق ع فرمود هرکه ریاست طلبد هلاک شود امام صادق ع میفرمود بپرهیزید از این روعساییکه ریاست را بخود میبندند زیرت بخدا سوگند که کعشها دنبال سر مردی صدا نکند جز انکه هلاک سود و هلاک کند مقصود از این روعساحسن بصری و ثفیان ثوری و ابو حنبفه و امقال انهاست

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۳/۰۳

سید حسین صادق زاده

مشخصات انواع سمعک اتیکن
بازدید : 109
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 13:24

امام صادق ع میفرمود زن مومن از مرد مومن کمیابتر است و مرد مومن کمیابتر از کبربت احمر است کدامبک از شما کبریت احمر را دبده اید توصیح درلغت عرب چیز کمباب را به کبریت. احمر تشبیه کنند و مشهور اینستکه کبربت احمر اکسیر و جو هریستکه کیماگران در طلب انند وشاید وجود خارجی هداشته باشد 2 کامل تمار گوید شنبدم امام باقر ع میفرمود مددم همگی بمانند چهار پایانند این جمله را سه بار تکرار میکرد سپس میفرمود جز اندکی از مومنین و مکمن غربب است این چمله را سه بار مبفرمود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۳/۰۳

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص405 حدیث1
بازدید : 139
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 13:24

امام صادق ع فرمود مومن یاری کردنش نیکو و خرجش سبک است زندگبش را خوب اداره میکند از بک سوراخ دو بار گزیده نمبشود یعنی از یک راه دو بار گول نمیخورد بلکه در همان بار اول عبرت میگیرد 29 امام رضا علیه السلام میفرمود مومن مومن حقیقی نباشد مگر زمانبکه سه خصلت و روش در او بوده باشد روشی از پروردگارش نگهداری از خود است خدای عزوجل فرماید خدا عالم بغیب ایت و کسی را بر غیب خود اگاه نکند جز رسولی راکه بپسندد 26سوره 72 و اما روش پیغمبر خوشرفتاری با مردم است زیرا خداوند عزوجل پیغمبرش ص را بخوش رفتاری با مردم دستور دادهو فرموده است گذشت را پبش گیر و به نیکی دستور ده 199 سوره 7 و اما روش امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۳/۰۳

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3. ص 339 حدیث 1
بازدید : 117
سه شنبه 29 ارديبهشت 1399 زمان : 18:24

امام باقر ع فرمود بر مومن واجست که هفتاد کبیره را بر مومن بپوشاند ولی اگر از هفتاد گذشت او خود پرده خویشتن دریده واحترامی‌برای خود باقی نگذاشته و ممکن است کلمه هفتاد مل بر کثرت نمود پس دریدن پرده مومن هیچگاه جایز نیست اسحاق بن عماد گوید امام صادق ع بمن فرمود‌‌‌ای اسحاق تا توانی بدوستانم نیکی کن زیرا هر مومنی نسبت بمومن دیگر احسان کند او را یاری نماید چهره ابلیس را خراشیده ودلش را زخم کرده است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۸

سید حسین صادق زاده

یکبار به اصرار تو عاشق شدم ای دل
بازدید : 121
سه شنبه 29 ارديبهشت 1399 زمان : 18:24

امام صادق ع فرمود هرکه مومنی را سیر کند بهشت برایش واجب شود وهر که کافری را سیر کند بر خدا سزاور است که درونش را از زقوم پر کند چه مومن باشد چه کافر 2 ابو بصیر گوید امام.صادق ع فرمود یک مسلمان را خوراک دهم از خوراک دهم از خوراک دادن افقی از مروم نزد من بهتر است عرض. کردم افق چه قدر است. فرمود صد هزار کس یا بیشتر شرح مراد به مردم مخالفین مستضعف یا مومنین مستضعف مجلسی ره

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۸

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص 295 حدیث 8
بازدید : 114
سه شنبه 29 ارديبهشت 1399 زمان : 18:24

میسر گوید امام ع بمن فرمود ایا شما خلوت مبکنید و گعتگو مینمایید هرچه خواهبد میگویید عرضکردم اری بخدا که ما خلوت میکنیم در خالی از مخالفو بیگانه وانچمن مبکنیم وگفتگو نموده هر چه خواهیم از مختصات شیعه میکوبیم فرمود همانا خدا من دوست دارم که در بعضی از‌‌ان‌مجالس با شما باشم همانا بخدا که بوی شما عقاید واقوال شما را دوست دارم و شمایید که دین دا و دین ملایکه اورا دارید و کفالت خود با پرهیز از حرام و کو شش در طاعات کوک کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد ص 287 حدیث 1
بازدید : 132
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 20:25

امام صادق ع فرمود برخی از فرشتگان اسمان به یک و دو و سه تن از ساکنین زمین که فضل ال محمدرا ذکر میکنند سر کشی میکنند و می‌گویند نمی‌بینید اینهارا که با وجود کمی‌خود بسیاری دشمنانشان فضل ال محمد ص را میستایند سپس دسته دیگراز فرشتگان گویند این فضل خداست که بهرکه خواهد می‌دهد و خدا صاحب فضل بزرگست

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۵

سید حسین صادق زاده

احیای شب قدر با رعایت فاصله اجتماعی
بازدید : 111
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 20:25

ابی حمزه گوید شنیدم امام صادق ع میعرمود شیعیان ما با خود مهربانند چون تنها باشند خدا را یادکنند همانا یاد ما یاد خداست هر گاه ما یاد شویم خدا یاد شود و چون دشمن ما باد شود شیطان یاد شود 2 امام. صادق ع قرمود بزیارت یکدیگر زنده گردانبدن دلهای شما ویاد نمودن. احادیث ما شما را بهم متوجه میسازد پس اگر بانها عمل کنیدهدایت و نجات باببد و اگر انها را ترک کنبد گمراه و هلاک شوید پس بانها عمل کنبد ومن ضامن نجات شمایم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۵

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص269 حدیث 4
بازدید : 76
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 20:25

مفضل بن عمر گوید امام صادق ع فرمود همانا خدای عزوجل دسته یی از مخلوقش را افرید وایشانرا برای قضا حوایج شیعیان فقیر ما انختاب فرمود تا در برابر‌‌ان‌بهشت را بایشان پاداش دهد پس اگرتوانی از انها باش سپس فرمود بخدا مارا پرور گاربست که اورا پرستش کنیم و چبزیرا شریک نسازیم امام صادق ع فرمود روا ساختن حاجت مومن از ازاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار اسب درراه خدا فرستادن بجهاد بهتر است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۴

سید حسین صادق زاده

اصول کافی جلد 3 ص ص268 حدیث 1و2
بازدید : 86
يکشنبه 20 ارديبهشت 1399 زمان : 20:23

علی بن الحسین ع فرمود هر که مومنی را ازگرسنگی سیر کندخدایش از میوه‌های بهشت خوراند و هرکه مومن تشه یی را اب دهد خدابش از شراب بهشتی سر بمهر بنوشاند 6. امام صادق ع هرکه مومنی اطعام کند تا سبر شود هیچ یک از مخلوق. خدا اجر اخروی اورا نداند نه فرشته نه پبغمبرمرسل جز خداوند پردردگان جهانیان سپس فرمود از اسباب امرزش اطعام کردن مسلمان گرسنه است انگاه قول خدای عزوجل را تلاوت فرمود و باطعام کردن یتیم خویشاوند یا مستمند خاکنشین در روز فحطی و گرسنگی16 سور 90

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۲/۲۰

سید حسین صادق زاده

دانلود رایگان کتاب تست مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

تعداد صفحات : 7

آمار سایت
 • کل مطالب : 80
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 99
 • بازدید کننده امروز : 100
 • باردید دیروز : 59
 • بازدید کننده دیروز : 60
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 100
 • بازدید ماه : 988
 • بازدید سال : 9593
 • بازدید کلی : 15891
 • کدهای اختصاصی